Kişisel Verilerin Korunması

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ

1. Bu internet sitesine giren kişiler (https://www.yasamevim.com.tr/aydinlatma-metnimiz ) bağlantısında yer alan aydınlatma metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bilgilendirilmişleridir. Bununla birlikte işbu formu doldurmak ve onay vermek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda bilgilendirilmiş oldukları, üç sayfa 11 maddeden oluşan bu formu okuyup, anlayarak kabul etmiş oldukları sayılır.

2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından yapılmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir. 1. Ad 2. Soyad 3. İl, ilçe 4. Cep Telefonu Numarası 5. e-posta adresi

4. Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesi ziyaretçi bilgileriniz; google analytics, sosyal medya, dijital pazarlama kanalları ve benzeri yöntemler ile elde edildikten sonra, tarafınıza yönlendirilen iletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler, veri tabanımıza güvenli yöntemler ile aktarılmakta ve kaydedilmektedir.

5. Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

5.1. Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak,

5.2. Şirket iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,

5.3. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, verilerin merkezileştirilmesi

5.4. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

5.5. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi

5.6. İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi: Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Şirket Politikalarımızda düzenlendiği şekilde mevzuat ile öngörülen saklama süreleri veya işleme nedeni geçerli olduğu süre boyunca saklanacak ve bu sürenin sona ermesinden sonra silinecektir.

7. Kişisel verilerinizin aktarılması: Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

7.1. Şirket Yönetim ve İcra Kurulu

7.2. Şirket İlgili Birimleri

7.3. Kolluk kuvvetleri

7.4. Mahkemeler

7.5. Savcılıklar

7.6. Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar

8. Kişisel Verilerinizin Güvenliği: Bilgi Güvenliği Politikamız ve Kişisel Verileri Koruma Politikamızda belirtildiği üzere Şirket kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

8.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek

8.2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek

8.3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

9. Haklarınız: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,

b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,

d) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme,

10. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Şirket ve iş ortakları olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

11. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü: Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.