Kişisel Veri Başvuru Formu

YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 


1.    Genel Bilgi 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.(bundan sonra “YAŞAMEVİM” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

2.    Başvuru Hakkı

 

2.1  Başvuru Konuları


KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes YAŞAMEVİM’ebaşvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
2.2 Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
 
 
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
 1. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 2. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıdaki hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:
 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

3.    Başvuru Araçları


Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

Başvuru YöntemiAçıklama Başvuru Adresi
İnternet sitesihttps://www.yasamevim.com.tr/ internet sitesinde yer alan işbu başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının başvuru sahibinin kimliğini doğrulamaya olanak sağlayacak bilgilerle elden veya noter aracılığıyla iletilmesiGENEL MÜDÜRLÜK
Tatlısu Mh. Arif Ay Sk. No:1 Ümraniye / İstanbul
e-postaGüvenli elektronik imzalı e-posta (KEP adresi, e-imza veya mobil imza) gönderilmesiyasamevim@hs01.kep.tr
*Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.
4.    Kişisel Veri Sahibi İletişim Bilgileri

 

 

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Yabancılar İçin Pasaport Numarası, Kimlik Numarası, UyrukPasaport Numarası:

Kimlik Numarası:

Uyruğu:

Adresi
Telefon Numarası
E-posta Adresi
YAŞAMEVİM ile Arasındaki İlişkiİş Ortağı                   Çalışan Adayı
Müşteri                      Eski Çalışan
Ziyaretçi                   Üçüncü Taraf YAŞAMEVİM Çalışanı
Diğer                          Stajyer Adayı
Lütfen belirtiniz: ___________________________
5.    Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler
 

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

 Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz
1YAŞAMEVİM bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (a) )

2 Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (b) )

3Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )

4Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )

5YAŞAMEVİM ve/veya kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. (Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )

6Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Silinmesini €
Anonim hale getirilmesini €
talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (e) )

7Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

Silinmesini €
Anonim hale getirilmesini €

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

8Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (g) )

9Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Açıklama Giriniz)
(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

6.    YAŞAMEVİM’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak YAŞAMEVİM, kişisel veri sahibinin YAŞAMEVİM’ye yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, YAŞAMEVİM tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.
Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:
 1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 2. Orantısız çaba gerektirmesi
 3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza YAŞAMEVİM tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

1Adresime gönderilmesini istiyorum.
2Elden teslim almak istiyorum.
(Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)
3 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
7.    Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikayette Bulunma Hakkı
 
 
KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, YAŞAMEVİM’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir.
YAŞAMEVİM’ye başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.
Kişisel Veri Sahibi’nin (Başvuru Sahibi’nin):
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Başvuru Tarihi:
İmza:
İletişim Bilgileri: